תנאים כלליים

 1. מובהר כי משתלת ולך רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. משתלת ולך שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת את ערכי המשתלה, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר או המנסה לפגוע בניהולו המסחרי והעסקי של אתר הפייסבוק של המשתלה.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י משתלת ולך ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

אישור משתמש:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי והוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

שירותים המוצעים באתר

אתר משתלת ולך מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים.
שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של המשתלה. מובהר כי משתלת ולך רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות או לחסום את המשתמש. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.)מובהר כי משתלת ולך אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ומשתלת ולך תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי משתלת ולך רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף משתלת ולך בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של משתלת ולך ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן למשתלת ולך את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי משתלת ולך תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של משתלת ולך תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי למשתלת ולך מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של משתלת ולך ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של משתלת ולך בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

רכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריטים או השירות המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, משתלת ולך רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל משתלת ולך להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למשתלת ולך עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע משתלת ולך בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים”. תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמשתלת ולך תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין משתלת ולך. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה משתלת ולך רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת משתלת ולך. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד משתלת ולך ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. משתלת ולך שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של משתלת ולך אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את משתלת ולך. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של משתלת ולך הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש מחוייב לבוא לאסוף המוצר על פי מועדי האיסוף הקובעים באתר. באם לא נכתב אחרת מועד איסוף המוצר הינו תוך 10 ימים לכל היותר מיום הזמנת המוצ. לא ינתנו זיכויים ולא החזר כספי על אי איסוף המוצר במועד האמור בשום תנאי.

משלוחים

במקרים בהם הלקוח מעונין במשלוח יש לפנות בכתב אל דואר המשתלה והמשתלה תפנה אל חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). משלוח יעשה בתיאום מראש/ אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 14 ימי עסקים). משתלת ולך איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. מועדי האספקה יתואמו עם חברת השילוח עצמה. משתלת ולך אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספק תפריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כפי שיקבע על ידי חבת ההובלות [להלן: “דמי משלוח”].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר וזאת רק בהסכמת חברת השילוח ובתיאום עימם.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים ויעשה באמצעות הודעת ביטול לדואר אלקטרוני: info@fruit.co.il בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). בכל שאלה לאחר הזמנה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של משתלת ולך בדוא”ל: info@fruit.co.il

מדיניות פרטיות

כללי

על השימוש באתר זה www.fruit.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר )”תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (“מדיניות הפרטיות.)”

בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ,המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד.)

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

משתלת ולך ו/או מי מטעמו, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק ,סוחר, אתר או גוף מסחרי.

יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

רישום לאתר 

בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.

כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.

יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.

יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.

מאגר מידע 

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של משתלת ולך. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

 • לאפשר את שימושך באתר
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
 •  לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות
 •  וכן פרסום מידע ותכנים
 • להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 • המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:

 • יצירת קשר עמך.
 •  משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי משתלת ולך או מי מטעמה באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תציין בכתב בפני משתלת ולך כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של המשתלה בכתובת הדואר האלקטרוני info@fruit.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
 • האתר יכול וישתמש ב”עוגיות( “Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 • דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת ,בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

משתלת ולך תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן.)

מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו ,שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” או שם דומה.

משתלת ולך ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות  המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של משתלת ולך ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של משתלת ולך במייל: info@fruit.co.il

ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת משתלת ולך באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני( SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר משתלת ולך. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות משתלת ולך מאחר ומשתלת ולך נעזרת בחברה חיצונית[ easycard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של משתלת ולך להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי משתלת ולך ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משתלת ולך. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, משתלת ולך לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. משתלת ולך מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, משתלת ולך תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במשתלת ולך ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי משתלת ולך לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי משתלת ולך צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, משתלת ולך תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי משתלת ולך

משתלת ולך שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במשתלת ולך ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו. אם לפי דעת משתלת ולך, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות משתלת ולך לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית משתלת ולך לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור משתלת ולך לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של משתלת ולך במייל info@fruit.co.il

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר משתלת ולך, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של משתלת ולך בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר משתלת ולך, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר משתלת ולך, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם משתלת ולך בלא קבלת הסכמת משתלת ולך מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר משתלת ולך לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת משתלת ולך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של משתלת ולך מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת( Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה משתלת ולך, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל  מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תקנון החזרת מוצרים

צמחים (עצים פרחים וכו’)

פרחים וצמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ”מוצרים מתכלים” ולכן אין חובה לקבלם בחזרה במשתלה מרגע לקיחתם מהמשתלה.

עם זאת משתלת ולך נותנת אפשרות החזרת צמחים/פרחים עד 48 שעות מיום הוצאתם מהמשתלה באמצעות החזרת הצמח בכלי המקורי בצמוד לחשבונית קנייה. לא יינתן החזר כספי עבור צמח/פרח אשר נשתל בכד/עציץ אחר במשתלה או מחוצה לה.

אין אחריות על צמחים/פרחים מרגע הוצאתם מהמשתלה מהיותם “מוצרים מתכלים”, ולכן לא תתקבלנה טענות כלשהן בנוגע לקליטת הצמח/פרח באדמה/כלי גידול או אורך חיי הצמח כל הצמחים/פרחים הנמכרים במרכז הגינון הינם באיכות הגבוהה ביותר ברגע יציאתם מהמשתלה, ומרגע זה אין המשתלה לוקחת אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח.

במשתלת ולך ניתן ייעוץ מקצועי על ידי מוכרנים של מחלקת מרכז הגינון, עם זאת אין משתלת ולך לוקחת
אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח עקב תנאים שאינם בשליטתנו, ייעוץ זה ניתן כהמלצה בלבד.

מוצרים משלימים לגינה

תתקבל החזרת מוצרים משלימים לגינה אך ורק בתוך 14 יום מיום הוצאתם מהמשתלה וזאת בתנאי שלא נעשה בהם שימוש ואינם פגומים ומלוכלכים בצמוד לאריזתם המקורית בתוספת חשבונית קנייה.

אפשרויות זיכוי

 1. החזר כספי יינתן אך ורק לזיכויים שערכם מעל 50 ₪, בקיזוז על פי חוק של 5% מערך הזיכוי או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) בגין דמי טיפול, בנוסף להורדת הנחות במידה והתקבלו.
 2. במידה וערך הזיכוי קטן מ-50 ₪ יינתן זיכוי לקנייה חוזרת במשתלה, הלקוח יקבל שובר לרכישה חוזרת בקיזוז הנחה  וללא קיזוז דמי טיפול.

בכפוף לחוק הגנת הצרכן

תנאים כלליים
מובהר כי משתלת ולך רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
משתלת ולך שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת את ערכי המשתלה, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר או המנסה לפגוע בניהולו המסחרי והעסקי של אתר הפייסבוק של המשתלה.
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י משתלת ולך ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
אישור משתמש:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי והוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

שירותים המוצעים באתר
אתר משתלת ולך מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים.
שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של המשתלה. מובהר כי משתלת ולך רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות או לחסום את המשתמש. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.)מובהר כי משתלת ולך אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ומשתלת ולך תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי משתלת ולך רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף משתלת ולך בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של משתלת ולך ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן למשתלת ולך את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי משתלת ולך תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של משתלת ולך תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי למשתלת ולך מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של משתלת ולך ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של משתלת ולך בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

רכישה באתר
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריטים או השירות המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, משתלת ולך רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל משתלת ולך להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למשתלת ולך עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע משתלת ולך בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים”. תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמשתלת ולך תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין משתלת ולך. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה משתלת ולך רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת משתלת ולך. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד משתלת ולך ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. משתלת ולך שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של משתלת ולך אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את משתלת ולך. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של משתלת ולך הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר
המשתמש מחוייב לבוא לאסוף המוצר על פי מועדי האיסוף הקובעים באתר. באם לא נכתב אחרת מועד איסוף המוצר הינו תוך 10 ימים לכל היותר מיום הזמנת המוצ. לא ינתנו זיכויים ולא החזר כספי על אי איסוף המוצר במועד האמור בשום תנאי.

משלוחים
במקרים בהם הלקוח מעונין במשלוח יש לפנות בכתב אל דואר המשתלה והמשתלה תפנה אל חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). משלוח יעשה בתיאום מראש ורק על הזמנות שמחירן עולה על 1500 ₪. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים). משתלת ולך איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. מועדי האספקה יתואמו עם חברת השילוח עצמה. משתלת ולך אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספק תפריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כפי שיקבע על ידי חבת ההובלות [להלן: “דמי משלוח”].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר וזאת רק בהסכמת חברת השילוח ובתיאום עימם.

ביטול עסקה על ידי המשתמש
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים ויעשה באמצעות הודעת ביטול לדואר אלקטרוני: info@fruit.co.il בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). בכל שאלה לאחר הזמנה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של משתלת ולך בדוא”ל: info@fruit.co.il

מדיניות פרטיות

כללי
על השימוש באתר זה www.fruit.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר )”תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (“מדיניות הפרטיות.)”
בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ,המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד.)
מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
מועדון נגב ו/או מי מטעמו, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק ,סוחר, אתר או גוף מסחרי.
יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
רישום לאתר
בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.
כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.
יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.
מאגר מידע
המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של משתלת ולך. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
לאפשר את שימושך באתר;
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות
– וכן פרסום מידע ותכנים;
להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
יצירת קשר עמך.
משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי משתלת ולך או מי מטעמה באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תציין בכתב בפני מועדון נגב כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מועדון נגב בכתובת הדואר האלקטרוני info@fruit.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
האתר יכול וישתמש ב”עוגיות( “Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת ,בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים
משתלת ולך תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע
באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן.)
מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו ,שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” או שם דומה.
משתלת ולך ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של משתלת ולך ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של משתלת ולך במייל: info@fruit.co.il
ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת משתלת ולך באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני( SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר משתלת ולך. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות משתלת ולך מאחר ומשתלת ולך נעזרת בחברה חיצונית[ easycard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של משתלת ולך להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי משתלת ולך ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משתלת ולך. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, משתלת ולך לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. משתלת ולך מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, משתלת ולך תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במשתלת ולך ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי משתלת ולך לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי משתלת ולך צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, משתלת ולך תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי משתלת ולך:
משתלת ולך שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במשתלת ולך ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו. אם לפי דעת משתלת ולך, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות משתלת ולך לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית משתלת ולך לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור משתלת ולך לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של משתלת ולך במייל info@fruit.co.il

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר משתלת ולך, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של משתלת ולך בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר משתלת ולך, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר משתלת ולך, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם משתלת ולך בלא קבלת הסכמת משתלת ולך מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר משתלת ולך לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת משתלת ולך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של משתלת ולך מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת( Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה משתלת ולך, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תקנון החזרת מוצרים

צמחים (עצים פרחים וכו’):
פרחים וצמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ”מוצרים מתכלים” ולכן אין חובה לקבלם בחזרה במשתלה מרגע לקיחתם מהמשתלה.
עם זאת משתלת ולך נותנת אפשרות החזרת צמחים/פרחים עד 48 שעות מיום הוצאתם מהמשתלה באמצעות החזרת הצמח בכלי המקורי בצמוד לחשבונית קנייה. לא יינתן החזר כספי עבור צמח/פרח אשר נשתל בכד/עציץ אחר במשתלה או מחוצה לה.

אין אחריות על צמחים/פרחים מרגע הוצאתם מהמשתלה מהיותם “מוצרים מתכלים”, ולכן לא תתקבלנה טענות כלשהן בנוגע לקליטת הצמח/פרח באדמה/כלי גידול או אורך חיי הצמח כל הצמחים/פרחים הנמכרים במרכז הגינון הינם באיכות הגבוהה ביותר ברגע יציאתם מהמשתלה, ומרגע זה אין המשתלה לוקחת אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח.
במשתלת ולך ניתן ייעוץ מקצועי על ידי מוכרנים של מחלקת מרכז הגינון, עם זאת אין משתלת ולך לוקחת
אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח עקב תנאים שאינם בשליטתנו, ייעוץ זה ניתן כהמלצה בלבד.

מוצרים משלימים לגינה:
תתקבל החזרת מוצרים משלימים לגינה אך ורק בתוך 14 יום מיום הוצאתם מהמשתלה וזאת בתנאי שלא נעשה בהם שימוש ואינם פגומים ומלוכלכים בצמוד לאריזתם המקורית בתוספת חשבונית קנייה.

אפשרויות זיכוי:

 1. החזר כספי יינתן אך ורק לזיכויים שערכם מעל 50 ₪, בקיזוז על פי חוק של 5% מערך הזיכוי או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) בגין דמי טיפול, בנוסף להורדת הנחות במידה והתקבלו.
 2. במידה וערך הזיכוי קטן מ-50 ₪ יינתן זיכוי לקנייה חוזרת במשתלה, הלקוח יקבל שובר לרכישה חוזרת בקיזוז הנחה
  וללא קיזוז דמי טיפול.
  בכפוף לחוק הגנת הצרכן.